آدمهاي ماندگار به چيزي جز آرمان نمي انديشند . حکيم ارد بزرگآنچه بار زندگي را بردوش ماسنگين تر ميسازد، عموماً زياده روي در خود زندگي است. روسوحواس وسيله ي کشف نيست بلکه فقط وسيله ي ارتباط عملي پيدا کردن با عالم خارج است و همين طور عقل .آن همان مايه ي دانشي است که در جانوران ، غريزه و در انسان ، عقل را به وجود مي
آورد . از آن مايه ي دانش در انسان قوه ي اشراقي به وديعه گذاشته شده که در عموم به حال ضعف و ابهام و محو است ، ولي ممکن است که قوت و کمال يابد تا آنجا که شخص متوجه شود که آن اصل اصيل در او نفوذ کرده مانند آتشي که در آهن نفوذ و آنرا سرخ مي کند . به عبارت ديگر اتصال خود را با مبدا در مي يابد و آنش عشق در او افروخته مي شود ، هم تزلزل خاطري که از عقل در انسان رخ کرده مبدل به اطمينان مي گردد ، هم علاقه اش از جزئيات سلب مي شود . هانري برگسونجواني صندوق در بسته اي است که فقط پيران مي دانند درون آن چيست . دوکلوس


برچسب‌ها: SOKHK P;DLHKI, [LGHJ P;DLHKI, P;DL HVN FCV, [LGHJ ;, JHI, [LGHJ RWHV
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | دوستي و مهر ، اميد مي آفريند و اميد زندگي ست . حکيم ارد بزرگتنها شرط رسيدن به پيروزي داشتن اراده قوي است شرايط ديگراهميتي ندارد. گوتهمشغول نبودن با زنده نبودن يکي است. ولترکسي را که دوست داري آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمي گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپير


+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 


هيچ گاه هماورد خويش را کوچک مپندار چون او بهترين دوست توست او انگيزه پيشرفت و پويش است . حکيم ارد بزرگهر چه کمتر به زندگي وابسته شويم زنده تر خواهيم بود . ريماناگر ايلخانان به تاريخ بها مي دادند و از آن عبرت مي گرفتند هيچگاه به ايران نمي آمدند و به اين سرنوشت شوم گرفتار نمي شدند . خواجه نصرالدين توسيخموشي در برابر بدگويي از دوستان ، گونه اي دشمني است . حکيم ارد بزرگچون به کسي اجازه دادي که در حضورتو سخن بگويد بر او درشتي و تندي مکن و بمان تا سخنش را به پايان برد . حکيم بزرگمهرجهان هيولاي انرژيست که آغاز و پايان ندارد وتنها خود را دگرگون مي سازد . فردريش نيچه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 


در هستي جنبش حشرات هم چهار چوبي دارد . ارد بزرگهر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است . گوتهاگر از خطاهاي خود درس نگيريم ، ممکن است در آينده نيز آنهارا تکرار کنيم . آنتوني رابينزدوستي که نوميدنامه مي خواند ، هميشه سوار تو و پيشدار دورخيزهاي بلندت خواهد شد . حکيم ارد بزرگعشق يگانه منبع نيرو و قدرت واقعي شماست . باربارا دي آنجليسفرق انسان با حيوان در کنترل هواي نفس و هوسهاست . سقراط

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | براي آنکه دوستيمان پا برجا بماند بهتر است همواره ميانمان فاصله ايي باشد . حکيم ارد بزرگبا تقوي و خوبي ميتوان سعادت آفريد . زنونزندگان، مردگاني هستند که در تعطيلات به سر مي برند. موريس مترلينگتا چهل سالگي که مغزم خوب کار مي‌کرد به رياضيات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگي که ذهنم ضعيف شده‌بود به فلسفه روي آوردم و در اواخر که به‌کلي کله‌ام کار نمي‌کرد به سياست! . برتراند راسلبراي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد . پلوتارکپر حرفي در هنگام اندرز ، از اثر آن مي کاهد . حکيم ارد بزرگهرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده . براونخردورزان هميشه به راه آزادگان و راستان مي روند . حکيم بزرگمهراگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريک مشو . حکيم ارد بزرگهدف از زندگي اين است که از يک حرمت نفس والا برخوردار باشيم و بتوانيم جدا از مهارت يا عدم مهارت در يک تخصص يا زمينه خاص و تأييد يا عدم تأييد ديگران حرمت نفس خود را حفظ کنيم . ناتانيل براندناشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ايشان نزديک شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمي به آنان نزديک شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشکار سازند. گوتهبراي‌ ازدواج‌ کردن‌، بيش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌. کريستين‌مرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را از بين مي برد . ديل کارنگي


برچسب‌ها: حکيم ارد بزرگ, حکيم بزرگمهر
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |